ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดเคืองใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดเคืองใจ*, -ขัดเคืองใจ-

ขัดเคืองใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดเคืองใจ
Back to top