ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดลูกตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดลูกตา*, -ขัดลูกตา-

ขัดลูกตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดลูกตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดลูกตา
Back to top