ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดนัยน์ตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดนัยน์ตา*, -ขัดนัยน์ตา-

ขัดนัยน์ตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดนัยน์ตา
Back to top