ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขวางหูขวางตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขวางหูขวางตา*, -ขวางหูขวางตา-

ขวางหูขวางตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวางหูขวางตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ
ขวางหูขวางตา (v.) be offensive to the eye See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd just get in the way.พวกนี้มันขวางหูขวางตาจริงๆ
Moira, I know you don't approve, but despite all his flaws... he's a good father.มัวร่า ฉันรู้ว่าคุณไม่เห็นด้วย แม้เขาจะดูขวางหูขวางตา เขาก็เป็นพ่อที่ดี
If you keep tensing up, you're gonna sink.ถ้าคุณเก็บขวางหูขวางตาขึ้น คุณ gonna จม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขวางหูขวางตา
Back to top