ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขยายอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขยายอำนาจ*, -ขยายอำนาจ-

ขยายอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายอำนาจ (v.) increase power See also: extend power, expand power Syn. แผ่อำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about that?ขยายอำนาจให้กับกฏหมายว่าด้วยความรักชาติ
So where is my brother expanding his influence to now?เเล้วตอนนี้น้องชายข้าอยู่ที่ไหน ขยายอำนาจไปถึงไหนเเล้ว
So where is my brother expanding his influence to now?แล้วตอนนี้น้องชายของผมกำลังจะขยายอำนาจไปที่ไหน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขยายอำนาจ
Back to top