ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขบวนที่เคลื่อนไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขบวนที่เคลื่อนไป*, -ขบวนที่เคลื่อนไป-

ขบวนที่เคลื่อนไป ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
processional (adj.) เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขบวนที่เคลื่อนไป
Back to top