ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนไป*, -ขนไป-

ขนไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
woolgrowing (n.) การเลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดขนไปขาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนไป
Back to top