ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำลังจะเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำลังจะเกิด*, -กำลังจะเกิด-

กำลังจะเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advancing (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. approaching
approaching (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing
comimg up (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น See also: ซึ่งกำลังจะมา Syn. impending, prospective, forthcoming
impending (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า See also: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา
oncoming (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. approaching, advancing
upcoming (adj.) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น See also: ซึ่งกำลังจะมา Syn. comimg up, impending, prospective, forthcoming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำลังจะเกิด
Back to top