ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสื่อมเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสื่อมเสีย*, -การเสื่อมเสีย-

การเสื่อมเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
phthisis(ไธ'ซิส,ธิส'ซิส) n. วัณโรคปอด,การเสื่อมเสียของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysfunctionการทำงานที่ผิดปกติ,ความผิดปกติทางหน้าที่,การเสื่อมเสียหน้าที่ [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสื่อมเสีย
Back to top