ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเป็นศัตรู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเป็นศัตรู*, -การเป็นศัตรู-

การเป็นศัตรู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเป็นศัตรู
Back to top