ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสบประมาทศาสนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสบประมาทศาสนา*, -การสบประมาทศาสนา-

การสบประมาทศาสนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสบประมาทศาสนา
Back to top