ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การลังเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การลังเล*, -การลังเล-

การลังเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
haw(ฮอ) n. ผลไม้ของต้นhawthorn vi. ลังเล,อ้ำอึ้ง. n. เสียงพูดแสดงการลังเล,เสียงอ้ำอึ้ง interj. คำอุทานเรียกสัตว์ให้เลี้ยวซ้าย. vt.,vi. (ทำให้) หันซ้าย, (ทำให้) เลี้ยวซ้าย
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
hm(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faltering (n.) การลังเล See also: การตัดสินใจไม่ได้ Syn. hesitancy
oscillation (n.) การลังเล See also: การตัดสินใจไม่ได้ Syn. hesitancy, faltering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การลังเล
Back to top