ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรู้จำตัวอักษร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรู้จำตัวอักษร*, -การรู้จำตัวอักษร-

การรู้จำตัวอักษร ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
optical character recognition (n.) การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรู้จำตัวอักษร
Back to top