ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การระงับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การระงับใจ*, -การระงับใจ-

การระงับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การระงับใจ
Back to top