ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยั้งใจ*, -การยั้งใจ-

การยั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยั้งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยั้งใจ
Back to top