ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยอมทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยอมทน*, -การยอมทน-

การยอมทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยอมทน
Back to top