ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพินิจพิเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพินิจพิเคราะห์*, -การพินิจพิเคราะห์-

การพินิจพิเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพินิจพิเคราะห์ (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) contemplation See also: examination, perusal, consideration, deliberation Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพินิจพิเคราะห์
Back to top