ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประมาณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประมาณค่า*, -การประมาณค่า-

การประมาณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overestimationการประมาณค่าสูงไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
underestimationการประมาณค่าต่ำไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประมาณค่า
Back to top