ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบวม*, -การบวม-

การบวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
edema(อิดี'มะ) n.,อาการบวมน้ำ, See also: edematous adj. ดูedema, Syn. oedema
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
tumor(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
tumour(ทิว'เมอะ) n. เนื้องอก,การบวม,ก้อนบวม., See also: tumorous adj. tumourous adj. tumoral adj. tumoural adj., Syn. growth
English-Thai: Nontri Dictionary
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anasarcaการบวมทั้งตัว, มานทะลุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
edema; oedemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Anasarcaบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป [การแพทย์]
Decongestantsยาลดน้ำมูก,ยาลดอาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อน,ยาช่วยลดการบวมของเยื่อบุทางหายใจ,ยาลดการคั่งของจมูก [การแพทย์]
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Indurationรอยบวมแข็ง, ตุ่มนูนแข็ง, แข็ง, การบวมปูด, อาการบวม, รอยนูนที่แดง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
diastatole (n.) การบวม See also: การพอง, การขยายตัว Syn. dilation
distension (n.) การบวม See also: การพอง, การขยายตัว Syn. dilation, diastatole
swell (n.) การบวม See also: การพอง, การโป่งนูน Syn. bulge, protuberance
tumor (n.) การบวม
tumour (n.) การบวม
turgidity (n.) การบวม
edema (n.) อาการบวมน้ำ
oedema (adj.) อาการบวมน้ำ (ทางการแพทย์) Syn. edema

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบวม
Back to top