ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การนับถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การนับถือ*, -การนับถือ-

การนับถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance
English-Thai: Nontri Dictionary
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stoicism (n.) การนับถือปรัชญาของ Stoic
profession (n.) การนับถือศาสนา See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
Wahhabism (n.) การนับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด
toleration (n.) เสรีภาพในการนับถือศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การนับถือ
Back to top