ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำให้สกปรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำให้สกปรก*, -การทำให้สกปรก-

การทำให้สกปรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pollute(พะลูท') vt. ทำให้สกปรก, See also: polluter n. pollution (n.) มลภาวะ,การทำให้สกปรก, Syn. defile
English-Thai: Nontri Dictionary
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำให้สกปรก
Back to top