ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำให้น้อยลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำให้น้อยลง*, -การทำให้น้อยลง-

การทำให้น้อยลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
whittling(วิท'ลิง) n. การเหลา,การเฉือน,การตัด,การเกลา,การถาก,การหั่น,การทำให้น้อยลง,เศาที่หั่นออก
English-Thai: Nontri Dictionary
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moderation (n.) การทำให้น้อยลง See also: การทำให้ลดลง Syn. temperance, mildness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำให้น้อยลง
Back to top