ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถือธุดงค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถือธุดงค์*, -การถือธุดงค์-

การถือธุดงค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถือธุดงค์ (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถือธุดงค์
Back to top