ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การติง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การติง*, -การติง-

การติง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติง (n.) objection See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การติง
Back to top