ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์*, -การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์-

การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Back to top