ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การชื่นชม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การชื่นชม*, -การชื่นชม-

การชื่นชม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
admiration (n.) การชื่นชม See also: การยกย่องชมเชย, ความชื่นชม, การสรรเสริญ, ดุษฎี Syn. respect, regard, praise
cachet (n.) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การชื่นชม
Back to top