ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การครองราชย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การครองราชย์*, -การครองราชย์-

การครองราชย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การครองราชย์ (n.) enthronement
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regnal (adj.) เกี่ยวกับการครองราชย์ของกษัตริย์ (คำทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย
If one allows the imagination free reign, many future possibilities appear.หากหนึ่งช่วยให้จินตนาการ ของการครองราชย์ของฟรี ไปได้ในอนาคตจำนวนมากปรากฏ
If one allows the imagination free reign.หากหนึ่งช่วยให้จินตนาการ ของการครองราชย์ของฟรี
You are unfit to rule, Iracebeth.เจ้าไม่เหมาะต่อการครองราชย์ไอราซาเบธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การครองราชย์
Back to top