ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกระทำที่หยาบคาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกระทำที่หยาบคาย*, -การกระทำที่หยาบคาย-

การกระทำที่หยาบคาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกระทำที่หยาบคาย
Back to top