ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกระทำทารุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกระทำทารุณ*, -การกระทำทารุณ-

การกระทำทารุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำทารุณ (n.) ill treatment See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การทรมาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
child abuseการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู abuse of children] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have no idea what you're referring to.การกระทำทารุณต่อสัตว์ที่นี่ ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร
You were committed to Briarcliff to cover up the abuses the church and science had perpetrated against patients here.คุณถูกส่งตัวมาที่ไบรอาร์คลิฟฟ์ เพื่อปิดบังเรื่องการกระทำทารุณ\ ที่ทางโบสถ์และวิทยาศาสตร์ ได้กระทำผิดกับผู้ป่วยที่นี่
I write about the abuse, the rape, the pregnancy.ที่ฉันเขียนถึงเรื่องการกระทำทารุณ การข่มขืน การตั้งท้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกระทำทารุณ
Back to top