ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวให้ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวให้ร้าย*, -กล่าวให้ร้าย-

กล่าวให้ร้าย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vilipend (vi.) กล่าวให้ร้าย Syn. malign, vilify

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวให้ร้าย
Back to top