ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจุบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจุบ*, -กระจุบ-

กระจุบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจุบ
Back to top