ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรรไตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรรไตร*, -กรรไตร-

กรรไตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรไตร (n.) scissors See also: clippers, nippers, shears Syn. กรรไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. ตะไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. กรรไกร, ตระไกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรรไตร
Back to top