ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กตัญญูกตเวที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กตัญญูกตเวที*, -กตัญญูกตเวที-

กตัญญูกตเวที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gratitude, but Crixus awaits.ความกตัญญูกตเวที แต่รอ Crixus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กตัญญูกตเวที
Back to top